Sunday, July 15, 2007

keutamaan berdizkir menurut Rasulullah Saw

Telah menyebutkan Abdullah bin Yusr, bahwasesungguhnya ada seorang lelaki berkata. wahaiRasulullah, sesungguhnya syariat iman itu sungguh amatbanyak bagiku, maka kabarkanlah kepadaku dengansesuatu yang aku akan menetapinya. Beliau bersabda :"Senantiasa lisanmu basah dari dzikir (ingat) kepadaAllah Ta’ala."Keluhan laki-laki yang datang kepada Rasulallahmenjadi pelajaran dan renungan bagi kita , yangternyata syariat iman itu amat banyak jumlahnya dantidaklah mungkin kita mampu melaksanakan amalansyariat yang begitu banyak tersebut, kecualimendapatkan karunia bimbingan dan tuntunan dari AllahSwt. Rasulullah telah memberikan solusinya denganmemerintahkan selalu membasahi lisan kita denganmenyebut nama Allah. Dengan cara melatih berdzikir kepada Allah kita akanmendapatkan ketenangan, kekhusyu’an dan kesabaran yangberasal dari Nur Ilahy.KEUTAMAAN BERDZIKIR KEPADA ALLAHApabila benar-benar mengerjakan dzikir menurut carayang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, sedikitnyaada dua puluh keutamaan yang akan dikarunikan kepadayang melakukannya, yaitu :1. mewujudkan tanda baik sangka kepada Allah denganamal shaleh ini.2. menghasilkan rahmat dan inayat Allah3. memperoleh sebutan yang baik dari Allah dihadapanhamba-hamba yang pilihan4. membimbing hati dengan mengingat dan menyebut Allah5. melepas diri dari azab6. memelihara diri dari was-was syaitan khannas danmembenteng diri dari ma’syiat7. mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat.8. mencapai derajat yang tinggi disisi Allah 9. memberikan sinaran kepada hati dan menghilangkankekeruhan jiwa 10. menghasilkan tegaknya suatu rangka dari iman danislam11. menghasilkan kemulliaan dan kehormatan pada harikiamat 12. melepaskan diri dari rasa sesal13. memperoleh penjagaan dari para malikat.14. menyebabkan Allah bertanya tentang keadaanorang-orang yang berdzikir itu.15. menyebabkan berbahagianya orang-orang yang dudukbeserta orang-orang yang berdzikir, walupun orang yangturut duduk itu tidak berbahagia .16. menyebabkan dipandang ahlul ihsan, dipandangorang-orang yang berbahagia dan pengumpul kebajikan.17. menghasilkan ampunan dan keridhaan Allah18. menyebabkan terlepas dari suatu pintu fasik dandurhaka. Karena orang yang tidak menyebut Allah (tidakberdzikir) dihukum sebagai orang fasik.19. merupakan ukuran untuk mengetahui derajat yangdiperoleh di sisi Allah.20. menyebabkan para Nabi dan orang-orang mujahidin(syuhada) menyukai dan mengasihi.(Al Fathul Jadied : syarah At Targhieb Wat Tarhieb)Dengan sebagian manfaat yang tercantum diatas,layaklah jika dzikrullah didudukkan sebagai pintupembuka jalan kebajikan dan jalan makrifatullah.Keutamaan-keutamaan tersebut bukan sekedar catatanyang menarik bagi kaum muslimin, akan tetapi haltersebut bisa kita peroleh dan dirasakan dengansebenar-benarnya, apabila kita serius dansungguh-sungguh didalam melaksanakan amalan-amalandzikir kpada Allah.DALIL-DALIL YANG MENGANJURKAN DZIKRULLAH SERTA ANCAMANBAGI YANG MENINGGALKANNYA. 1. Surat Ali”Imran (190-191)Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dansilih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tandadari orang yang berakal. (3-190) (yaitu) orang-orangyang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk ataudalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentangpenciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhankami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia,Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaanneraka.2. Surat An Nisaa’ (103)Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu),ingatlah Allah diwaktu berdiri, diwaktu duduk dandiwaktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasaaman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa).Sesungguh-nya shalat itu adalah fardhu yang ditentukanwaktunya atas orang-orang yang beriman.3. Surat Al Anfaal (45)Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangipasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dansebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamuberuntung.4. Al Munaafiquun (ayat 9)Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamudan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.Barang siapa berbuat demikian maka mereka itulahorang-orang yang rugi.5. Al Mujaadilah (ayat 19)Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan merekalupa mengingat Allah; mereka itulah golongan syaitan.Ketahuilah, bahwa golongan syetan itulah golongan yangmerugi.6. Az zukhruf :36Barang siapa yang berpaling dari ingat kepada yangmaha pemurah, kami adakan baginya syaitan (yangmenyesatkan) maka syetan itulah yang menjadi temanyang selalu menyertainya.7. An nisa 142Sesungguhnya orang–orang munafik itu menipu Allah danAllah akan membalas tipuan mereka . Dan apabila merekaberdiri untuk shalat mereka berdiri denganmalas,...mereka bermaksud riya’( dengan shalat)dihadapan manusia,…tidaklah mereka menyebut Allahkecuali hanya sedikit sekali.8. Al baqarah 152Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat(pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku danjanganlah kamu mengingkari (nikmatku)9. Al baqarah 200Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, makaberdzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamumenyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu,atau bahkan lebih banyak dari itu. 10. Al Ahzab 35Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama)Allah , Allah telah menyediakan untuk mereka ampunandan pahala yang benar.11. Al Ahzab 41Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (denganmenyebut nama) Allah , dzikir sebanyak-banyak nya.12. An Nur 37Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dantidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah , dan(dari) membayar zakat . mereka takut kepada suatu hariyang ( dihari itu) hati dan penglihatann menjadigoncang .13. Al A’Raaf 205Dan sebutlah (nama) Tuhanmu didalam hatimu denganmerendahkan diri dan rasa takut dan tidak mengeraskansuaramu, diwaktu pagi dan petang, dan janganlah kamutermasuk orang-orang yang lalai (tidak berdzikir)14. Ar Ra’d :28(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati merekamenjadi tenteram dengan mengingat Allah, ingatlah,hanya dengan mengingat Allalh hati menjadi tentaram.15. Al Jumu’ah :9Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuksembahyang pada hari jum’at, maka segeralah kamukepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamumengetahui

btw:sumber di ambil dari www.geoticis.com

No comments: